τέλος … c’est la fin

Chers Amis de la Fondation,

Chers généreux Donateurs,

C’est avec regret que le Conseil de Fondation vous annonce la dissolution de la Fondation de l’Entraide Hellénique de Lausanne.

Nous avons pu aider, tout au long de ces 50 années, de nombreuses personnes, familles et associations en Suisse et en Grèce. Mais l’évolution des méthodes de recherches de fonds nous incite à passer le flambeau à des organisations professionnelles dans ce domaine.

Nous tenons à remercier tous les membres, historiques et actuels du Conseil de Fondation pour leur engagement tout au long de ces années, ainsi que nos généreux donateurs qui nous aidés à accomplir notre mission.

Bien que nous soyons tristes de mettre fin à cette belle organisation, nous sommes reconnaissants pour les expériences et les souvenirs que nous avons partagés.

 

Le Conseil de Fondation

 

 

Αγαπητοί φίλοι του Ιδρύματος,
Αγαπητοί γενναιόδωροι δωρητές,

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τη διάλυση του Ιδρύματος Ελληνική Αλληλεγγύη Λωζάννης.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών και με την πολύτιμη συμβολή σας βοηθήσαμε άτομα και οικογένειες ελληνικής καταγωγής στο Καντόνι του Vaud που βρέθηκαν σε οικονομική δυσκολία και συνεργαστήκαμε με κοινωφελή σωματεία στην Ελβετία και στην Ελλάδα. Όμως, η εξέρευση πόρων γίνεται πλέον με επαγγελματικό τρόπο, γεγονός που δυσχαιρένει το έργο μικρών ιδρυμάτων που λειτουργούν με καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλα τα μέλη, πρώην και νυν, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την πολύχρονη προσφορά τους, και ειδικά εσάς, τους γενναιόδωρους δωρητές μας, για τη βοήθειά σας να εκπληρώσουμε τους σκοπούς μας.

Το ΔΣ του Ιδρύματος Ελληνική Αλληλεγγύη Λωζάννης

Les commentaires sont clos.